Ispitivanje potrošača

Dubinsko razumevanje kupaca i korisnika proizvoda, usluga ili softverskih rešenja jedan je od najboljih izvora inovacije, građenja i održavanja diferentne prednosti. Otkrivamo ono što potrošači misle, govore, rade ili osećaju. Otkrivamo i šta ih pokreće, zadržava, kako donose odluke o kupovini, kako koriste proizvode i usluge i kako vide različite brendove i ponude. Iskoristite moć nauke kako bi razumeli potrebe i želje kupaca i ubrzali svoj rast.

Anketa

Ukoliko Vam je potreban uvid u to šta potrošači, kupci, zapolseni, stejkholderi misle po bilo kom pitanju, možemo da sprovedemo anketu koristeći:

 • PAPI – Anketanje licem u lice pomoću papira i olovoke
 • CAPI – Anketanje licem u lice pomoću kompjutera
 • CASI – Samostalno učešće u anketi putem računara
 • CAWI – Samostalno učešće u anketi putem Interneta
 • TAPI – Anketiranje licem u lice pomoću tableta
 • TASI – Samostalno učešće u anketi putem tableta
 • SASI – Samostalno učešće u anketi putempametnog telefonа

Ankete koje mi sprovodimo su kratke (do 15 min) a u isto vreme dizajnirane da sakupe veliki broj informacija od ispitanika na zanimljiv način. Ovo postižemo kroz napredne tehnike dizajna i automatizacije upitnika koji svaku mogućnost nesavesnog ili nepažljivog odgovaranja prepoznaju i eliminišu na vreme. Podaci koje ovako dobijete su čisti i pouzdani.

Segmentacija

Kada je segmentacija tržišta u pitanju, mi smo prvi izbor u zemlji i regionu. Čvrsto zagovaramo segmentaciju tržišta na osnovu podataka. Koristeći najnaprednije tehnike poznate savremenoj nauci i praksi (structural equation modelling), možemo da:

 • Identifikujemo promenljive/faktore koje definišu razlike između segmenta
 • Ustanovimo tačan broj tržišnih segmenata
 • Ustanovimo veličinu svakog tržišnog segmentata u jedinici valute i broju kupaca
 • Razvijemo profile segmenata i profile tipičnog pripadnika svakog tržišnog segmenta
 • Za svakog pojedinačnog ispitanika možemo da odredimo verovatnoće kojima sledi obrasce ponašanja

Segmentacija, i trening set koji sa njom dolazi, predstavljam moćan alat za identifikovanje i targetiranje potencijalnih kupaca koji imaju potencijal da postanu premijski ili doživotni kupci.

Zadovoljstvo potrošača

Zadovoljstvo kupca je kompleksan i složen fenomen. Kako bismo što bolje proučili zadovoljstvo kupaca mi možemo da:

 • Ustanovimo sve dimenzije zadovoljstva kao konstrukta relevatnog za Vašu organizaciju, proizvod, uslugu ili brend
 • Izmerimo rezultat po svakaj od dimenzija koje sačinjavaju zadovoljstva kupaca
 • Utvrdimo važnost svake komponente/dimenzije zadovoljstva u ukupnom zadovoljstvu kupca.

Kroz ovakav pristup dobija se jasna slika o tome koji aspekt zadovoljstva je prioritet, te tako imate fokus na šta da usmerite svoje resurse kako biste najbrže podigli ili održai zadovoljstvo kupaca na željenom nivou.

Proučavanje ponašanja potrošača

Koristeći lepezu tradicionalnih i nekonvencionalnih, ali naučno verifikovanih istraživačkih tehnika možemo da otkrijemo šta su:

 • Okidači ili pokretači na kupovinu određenih proizvoda, usluga ili brendova
 • Klučni kriterijumi odluke za kupovinu ili upotrebu određenog proizvoda, usluge ili brenda
 • Šta su obrasci ponašanja kupaca u Vašem ili izvan Vašeg poslovnog ekosistema

Ova saznanja mogu da pomognu uspešnoj optimizaciji marketing miksa koji kao posledicu ima povećanu prodaju i retenciju kupaca.

Proučavanje načina korišćenja proizvoda i usluga

Načina na koji potrošači koriste neki proizvod ili usluge se generalno smatra crnom kutijom. Naši konsultanti su kreirali inovativne pristupe za proučavanje upotrebe proizvoda u sferi privatnosti potrošača. Ovde možemo da pružimo sledeće:

 • Uvid u način na koji potencijalni kupci percipiraju proizvode i usluge koje nisu koristili ili konzumirali
 • Uvid u način na koji kupci evaluiraju proizvode i usluge koje su koristili ili konzumirali
 • Uvid u to kako, kada, koliko često i zašto kupci koriste određene proizvode i brendove
 • Uvid u mehanizam upotrebe/potrošnje koja se nalazi izvan vidokruga vaše kopanije
 • Uvid u to kako kupci procenjuju upotrebnu vrednost i kako se vaši proizvodi i usluge kotiraju na skali upotrebne vrednosti
Uticaj brenda

Proučavanje brendova i kako ih kupci doživljavaju je jedna od naših specijalnosti. Možemo da istražimo:

 • Svest kupaca o brendu
 • Vrednosti koje kupci pripisuju brendu
 • Reputaciju brenda i brend identitet iz ugla različitih stejkholdera
 • Uticaj brenda na proces donošenja odluke o kupovini
 • Brend lokacije
Efektivnost cene

Određivanje prave cene za proizvod ili uslugu je zadatak od vitalnog značaja za svaku kompaniju. Često odluka da se bude najjeftiniji na tržištu donosi daleko više štete nego koristi. Možemo da nađemo rešenje koje će da učini da budete zadovoljni sa obimom prodaje, a u isto vreme da ojačata reputaciju i imidž. Ovde možemo da ustanovimo:

 • Optimalni nivo prodajne cene
 • Referentnu cenu (cenu koju su kupci ocekuju da plate za proizvod/uslugu)
 • Maksimalnu cenu koju su kupci spremni da plate (plafon cena)
 • Najnižu prihvatljivu cenu (prag ispod koga cenom možete da naštetite brendu i imidžu)
Testiranje proizvoda/koncepta

Ako razvijate novi proizvod, dizajnirate novo pakovanje, kreirate novi sajt ili aplikaciju ili osmišljate novu reklamu i dizajn, uvek je dobro da ih testirate u „laboratoriji“ pre nego izađete u javnost. Ovde možemo da utvrdimo:

 • Kako kupci doživljavaju poboljšane proizvode, pakovanja, dizajn itd.
 • Kako kupci doživljavaju nove proizvode, usluge i reklame
 • Skrivene i nezadovoljene potrebe kupaca

Istraživanje tržišta

Postojanje jasne slike o tržišnim trendovima i makrookruženju je vitalno za procenu atraktivnosti tržišta. Ovo znači biti dobro pripremljen za svaki scenario koji budućnost donosti. Kroz istraživanje tržišta omogućavamo dubinsko razumevanje tržišne dinamike, trendova, konkurencije i sila iz makrookruženja koje uitiču na sve igrače na tržištu. Od nas možete da dobijete sve potrebne informacije o tržištu na koje želite da uđete.

Veličina i struktura tržišta

Za bilo koje tržište od vašeg interesa možemo da utvrdimo:

 • Vrednost tržišta u jedinicama valute i jedinicama prodatih proizvoda na godišnjem nivou
 • Istorijske trendove veličine tržišta (kretanje)
 • Ključne potrošačke segmente tržišta (ključne kupce)
 • Analizu konkurencije i određivanje njihovih tržišnih udela

Posebno dobro poznajemo tržišta Velike Britanije, Rusije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Profil zemlje

Za bilo koju zemlju od interesa može da isporučimo:

 • Potencijal tržišta
 • Procenu šansi i pretnji
 • Analizu makrookruženja koja uključuje političku, ekonomsku, društvenu, tehnološku i ekološku analizu sa procenom ključnih faktora rizika
 • Mapu ulaska na tržište

Posebno dobro poznajemo tržišta Velike Britanije, Rusije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Crne Gore.

Analiza industrijske grane

U mogućnosti smo da Vam pružimo precizan sken industrijske grane po izboru. Izveštaj uključuje trendove, analizu konkurencije, ciljnih segmenata na tržištu kao i analizu mikrookruženja sa trendovima.

Data Science

Koristeći statističke metode poslednje generacije iz podataka uspevamo da saznamo ono što se ne može saznati konvencionalnim tehnikama. U podacima možemo da uočimo skrivene mehanizme, strukture, procese i grupe i da objasnimo kako i zašto se potrošači ponašaju onako kako se ponašaju. Takođe, imamo mogućnost da sakupimo i analiziramo podatke koji su javno dostupni na društvenim mrežama, blogovima i medijskim portalima.

Slušanje društvenih mreža

Ukoiliko želite da saznate šta Internet javnost komentariše o nekom brendu, proizvodu, usluzi, događaju mestu ili osobi, možemo da sprovedemo slušanje društvenih mreža i online medija za zadate kanale (Facebook, Twitter, Blic, B92). U tu svrhu, svi komentari i ostali sadržaji generisani od strane internet korisnika dostupni na medijskim portalima, blogovim, fejsbuku, tviteru itd. se snimaju u naše baze i analiziraju. Na kraju ovog procesa dobijate izveštaj koji pokazuje ključne teme o kojima se priča, njihovu zastupljenost kao i sentiment tj ton kojim se govori o onome što Vas zanima. Izveštaji koji se generišu ne daju sumaran pregled kao i pregled po kanalu komunikacije. Više o ovome moći ćete da saznate početkom Novembra 2016 na našem portalu www.brendcheck.rs koji je trenutno u fazi izrade.

Dizajn i optimizacija upitnika

Bez obzira na to koliko ste dobro sakupili ili analizirali podatke, ukoliko je upitnik loše formulisan sve naredne faze istraživanja su kompromitovane. Dobro dizajniran upitnik koristi jednostavan jezik, ima kratka, direktna, razumljiva i nedvosmislena pitanja. Dobro dizajniran pokriva sve moguće odgovore na koncizan i pregledan način i nikako ne navodi ispitanika da odgovara na poželjan način. Mi:

 • Dizajniramo upitnik od nule
 • Optimizujemo i poboljšavamo postojeći upitnik
Prevencija nepoštenog odgovaranja u Internet anketama

U nekoliko poslednjih godina Internet ankete su uzele maha i postele najpoželjniji vid istraživanja zbog niskih troškova i lakoće rada. U okolnostima kada su Internet korisnici prezasićeni informacijama i kada postoji žestoka konkurencija među istraživačkim kompanijama, ispitanici očekuju nagradu za svoje učešće u online anketama. I pored nagrade, jedan deo ispitanika ne ulazi u anketu sa dobrim namerama i ima za cilj da što pre i lakše dođe do nagrade. U domenu prepoznavanja nepoštenog učestvovanja u online anketama smo lideri na svetskom nivou. Ankete koje mi razvijamo prepoznaju i automatski eliminišu sledeće oblike varanja:

 • Pravolinijsko odgovoravanje
 • Cik-cak odgovaranje
 • Prebrzo odgovaranje
 • Nemarno odgovaranje
 • Lažno i nonsens odgovoranje
 • Duplikatno odgovaranje
 • Nekonzistentno odgovaranje
 • Nedozvoljeno odgovaranje (odgovaranje koje izlazi iz predefinisanih okvira)
 • Odgovaranje od stranje neželjenih učesnika
 • Odgovaranje kod koga se prijavljeno i stvarno ponašanje ne podudaraju

Sa ovakvim mehanizmima osiguravamo visok kvalitet i čistoću konačnog seta podatka.

Čišćenje podataka

Dobro poznata izreka kaže „Đubre u analizu, đubre iz analize“. Zbog ovoga donosioci odluka moraju da posvete specijalnu pažnju kvalitetu/čistoći podataka. Naša procedura u 10 koraka obuhvata odstranjivanje:

 • Pravolinijskih odgovora
 • Cik-cak odgovora
 • Prebrzih odgovora
 • Lenjih odgovora
 • Lažnih i nonsens odgovora
 • Duplikatnih odgovora
 • Nekonzistentnih odgovora
 • Nedozvoljenih odgovora (odgovora koji izlaze iz predefinisanih okvira)
 • Odgovori od stranje neželjenih učesnika
 • Odgovori kod kojih se prijavljeno i stvarno ponašanje ispitanika ne podudara

 

Analiza i manipulacija podataka

Naš tim konsultanata čine univerzitetski profesori koji se bave istraživačkim metodama i mašinskim učenjem na vodećim univerzitetima u Velikoj Britaniji. U radu primenjujemo statističke metode prve i druge generacije, data mining i mašinsko učenje. U ovom domenu pružamo sledeće usluge:

 • Osnovne i napredne kvantitativne analize
 • Osnovne i napredne kvalitativne analize
 • Spajanje podataka iz više izvora
 • Data mining i mašinsko učenje
Razvoj skala i indeksa

Često istraživački problem za svoj fokus imaju merenje kompleksnih i višeznačnih fenomena kao što su stres, zadovoljstvo, lojalnost itd. Ovi latentni odnosno skriveni fenomeni se ne mogu direktno meriti već se jedino mogu meriti njihove manifestacije. Za ovu svrhu potrebno je da se razvije baterija pitanja koja će da pokrije ceo domen i „uhvati“ latentni konstrukt. U ovom domenu, pružamo sledeće usluge:

 • Generisanje gradivnih elemenata skala i indeksa
 • Pružanje okvira za pojavnu i sadržajnu validnost
 • Obezbeđivanje panela eksperta za procenu pojavne i sadržajne validnosti
 • Potpun razvoj i testiranje višeelementnih skala i indeksa
 • Usvajanje konačnog seta baterije pitanja na osnovu statističkih pokazatelja
SerbiaEnglish